Geloofsbelydenis

 

TuisbladWie is ons?SelgroepeGeloofsbelydenisBedieningePrekeOpleidingKaartKontak onsBesighedeSkakels
 
 1.  Ons glo dat die geskrifte van die Ou en Nuwe Testament in hul oorspronklike vorm volkome
  deur God geďnspireer is en ons aanvaar hulle as die hoogste en finale gesag in ons geloof
  en lewe.
 2. Ons glo in een ewige God wat in drie Persone bestaan -- Vader, Seun en Heilige Gees.
 3. Ons glo dat Jesus Christus deur die Vader gegenereer is, deur die Heilige Gees verwek is,deur die maagd Maria gebore is en dat Hy waarlik God en waarlik mens is.
 4. Ons glo dat God die mens na sy beeld geskep het; dat die mens gesondig het en daardeur die straf op die sonde, naamlik die dood, fisies en geestelik verdien; dat alle mense 'n sondige aard erf wat (in gevalle waar hulle morele verantwoordelikheid bereik) op wesenlike oortreding uitloop en tot persoonlik skuld lei.
 5. Ons glo in die beginsel van heteroseksuele verhoudings tussen ‘n natuurlike man en ‘n natuurlike vrou binne die grense van ‘n wettige huwelik.
 6. Ons glo dat die Here Jesus Christus kragtens die Skrif as ‘n plaasvervangende offer vir ons sonde gesterf het en dat almal wat in Hom glo, op grond van sy gestorte bloed geregverdig word.
 7.  Ons glo in die fisiese opstanding van die Here Jesus, sy hemelvaart en sy huidige lewe as ons Hoëpriester en Voorspraak.
 8. Ons glo in die persoonlike wederkoms van die Here Jesus Christus.
 9. Ons glo dat almal wat hulle van hul sonde bekeer en die Here Jesus Christus in geloof aanneem, deur die Heilige Gees wedergebore is en so kinders van God word.
 10. Ons glo in die doop met die Heilige Gees wat gelowiges bekragtig en toerus vir diens, met die gepaardgaande bonatuurlike gawes van die Heilige Gees; en in die gemeenskap met die Heilige Gees. Ons glo in die Goddelik verordende bedienings van apostel, profeet, evangelis, herder en leraar.
 11. Ons glo in die opstanding van die regverdiges sowel as die onregverdiges, die ewige saligheid van die verlostes en die ewige verdoemenis van hulle wat die redding wat aangebied is, verwerp het.
 12. Ons glo dat die ouderlinge verantwoordelik is vir toesighouding oor en versorging van personeel en lidmate. Waar nodig moet ouderlinge Bybelse dissipline toepas om die plaaslike gemeente te beskerm.
 13. Ons glo dat die enkele ware kerk bestaan uit almal wat deur Jesus Christus vrygekoop en deur die Heilige Gees vernuwe is; dat die plaaslike kerk op aarde sy wese geestelik op hierdie konsep moet skoei en dus, dat wedergeboorte en die persoonlike belydenis van Christus, noodsaaklik is vir kerk lidmaatskap.
 14. Ons glo dat die Here Jesus Christus twee ordinansies ingestel het; die doop in water en die nagmaal – wat as dade van gehoorsaamheid en as voortdurende getuienis van die vernaamste feite van die Christelike geloof nagekom moet word; dat doop die onderdompeling van die gelowige in water behels as ‘n belydenis van identifisering met
  Christus in sy dood en opstanding; en dat die nagmaal deelname is aan die tekens wat simbolies is van die Verlosser se gebroke liggaam en vergote bloed ter herinnering van sy offerdood totdat Hy weer kom. 
 15. Ons glo dat Goddelike genesing ‘n integrale deel van die Evangelie is.
 16. Ons glo in die leer van heiligmaking as definitiewe, dog progressiewe werk van genade, wat begin by die tyd van wedergeboorte en voortgaan vir die res ‘n mens se lewe.
 17. Die kerk is ontvanklik vir enige verdere waarhede wat die Heilige Gees deur die Skrif mag
  openbaar.

Oktober 2014

 


Ontwikkel deur

© Die Weg Christelike Gemeente
Alle regte voorbehou 2013


Skakel met ons Volg ons ePos ons